ANSÖKAN

Stiftelsen annonserar årligen i de lokala tidningarna om tidpunkten för ansökan om understöd och projektbidrag. Beviljandet och utdelningen koncentreras till hösten, men ansökan kan riktas till stiftelsens styrelse under hela året.

Så här gör du din ansökan:

  • Endast en ansökan per sökande och/eller för ett och samma ändamål.
  • Bristfällig eller otydligt ifylld ansökan kan förkastas.
  • Understöd ges i huvudsak som projektbidrag. Bidrag kan beviljas åt föreningar, organisationer o.dyl. samt till enskilda personer. Enskilda personer kan dock beviljas bidrag högst vartannat år.
  • Bidrag beviljas inte för genomförda projekt, facklig eller partipolitisk verksamhet, ordinarie verksamhet inom dagvårds- och skolinstitutioner (till exempel klassresor och lägerskolor), studier (som direkt studiestöd). Bidrag beviljas inte heller för utlandsresor eller personlig hobbyverksamhet.
  • Bidragsmottagaren förbinder sig att på anmodan avge rapport om användningen av erhållet bidrag samt på anmodan även avge ekonomisk redovisning.
  • Bidragsmottagare som underlåter att lämna rapport förbinder sig till returnering av det beviljade bidraget.

Beslut om beviljat eller icke-beviljat bidrag delges per brev eller e-post.

Ansökan om bidrag gör du på blanketten här nedan. Fyll i och skriv ut blanketten samt posta den undertecknad till stiftelsen; adress:

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo c/o Aktia Bank, Köpmansgatan 10, 10300 Karis.

Skriv ut ansökan

Till ansökan