OM BIDRAG

Stiftelsens syfte är att främja sparandet och stöda kulturell och annan allmännyttig verksamhet huvudsakligen i Karis, Pojo och Svartå samt att värna om sparbanksrörelsens  traditioner på orten.

Stiftelsens grundtanke är att bevilja understöd och donationer åt verksamhet och projekt som gynnar samhällsutveckling, kultur, idrott och barn- och ungdomsverksamhet samt stöda annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde.

Stiftelsen stöder ekonomiskt även arbete och forskning som främjar sparandet inom stiftelsens verksamhetsområde och till projekt som bidrar till lokal utveckling.

Stiftelsen annonserar i lokaltidningarna om tidpunkten för ansökan om verksamhets- och projektbidrag. Beviljandet och och utdelning av bidrag koncentreras till hösten, men ansökningar kan riktas till stiftelsen under hela året. Sparbanksstiftelsen har under de senaste åren beviljat cirka 400 000 euro per år i understöd och donationer till lokal verksamhet.